แผนการจัดการเรียนรู้ (เผยแพร่ภายใต้ Domain @nvc.ac.th เท่านั้น)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ

ปก.pdf

30204-2301 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์พกพา

30204-2304 การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

แผนการสอน.pdf

302048001 ฝึกงาน


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

20204-2002

คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา

30204-2203

เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง (AR)

30204-2303

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา

3204-2107

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา