• โครงการ การอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Application Google Classroom และ Google Sites วอศ.นศ. 22-23 มิถุนายน 2563

  • โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะด้านการสอนออนไลน์และการใช้งาน Google ในการจัดทำบทเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 12-13 มิถุนายน 2563

  • โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 4-5 มิถุนายน 2563

  • การใช้งาน google เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์​ณ​วิทนาลัยการอาชีพเวียงสระ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ​ 20-23 พฤษภาคม 2563